pila 500 logo

Miasto Piła z nową energią!

W grudniu 2021 roku została podpisana umowa nr 8/2021/RL pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Gminą Piła na finansowanie projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu „Rozwój lokalny”, na podstawie której miasto otrzyma na realizację projektu ponad 17 milionów złotych wsparcia: z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz z budżetu państwa (15%).

Miasto Piła chce się rozwijać lokalnie w oparciu w swoje wewnętrzne potencjały i zasoby, ale równie ważnym i kluczowym kierunkiem i podstawą rozwoju jest podjęcie współpracy z partnerami zagranicznymi państw EOG. Plan Rozwoju Lokalnego Piły – Miasto Piła z nową energią! stanowi wielosektorowy, kompleksowy i zintegrowany program strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego, obejmujący kluczowe wymiary rozwoju miasta: społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, finansowania rozwoju miasta i inteligentnego zarządzania rozwojem, wyznaczający Nową Ścieżkę Rozwoju Piły. Postanowiliśmy oprzeć naszą Nową Ścieżkę Rozwoju przede wszystkim na dążeniu do zrównoważonego rozwoju i dostępności dla wszystkich.

Mają nam w tym pomóc mocne strony miasta, związane m.in. z odpowiednią wiedzą, którą dysponują działające w mieście ośrodki badawczo-rozwojowe, rozwijającym się zapleczem kadrowym bazującym na uczelniach wyższych, szkołach średnich i branżowych, na funkcjonującym w mieście nowoczesnym biznesie, a także na naszej pasji, którą od kilku ostatnich lat konsekwentnie budujemy włączając się w sieci współpracy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które mają tworzyć odpowiednie otoczenie dla realizacji projektu Miasto Piła z nową energią!

Wypracowane przez nas rozwiązania stanowią szerokie rozwinięcie zapisów zamieszczonych w dotychczas obowiązujących w mieście dokumentach strategicznych, a w szczególności Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku. Tworzymy Nową Ścieżkę Rozwoju, w której nie zapominamy jednak o wcześniej zdobytych doświadczeniach. Jednocześnie chcemy realizować tak dla nas ważne cele zrównoważonego rozwoju sformułowane przez ONZ, a wśród nich przede wszystkim postulaty: Dobre zdrowie i jakość życia, Czysta i dostępna energia, Wzrost gospodarczy i godna praca, Innowacyjność, Przemysł i Infrastruktura Zrównoważone miasta i społeczności, a także Partnerstwo na rzecz celów.

Z Planem Rozwoju Lokalnego ściśle powiązany jest Plan Rozwoju Instytucjonalnego, w którym wyznaczyliśmy cele i działania, które mają zapewnić instytucjonalne sprostanie wyzwaniom Nowej Ścieżki Rozwoju miasta Piły, m.in. poprzez podniesienie naszych kompetencji, a tym samym usprawnienie usług oferowanych przez miasto Piła, a także poprzez zwiększenie otwartości, przejrzystości i transparentności naszej pracy.

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy, a także z zamiarem wykorzystania potencjałów miasta, w Planie Rozwoju Lokalnego sformułowaliśmy cele rozwoju tworzące Nową Ścieżkę Rozwoju Piły. Chcemy wspierać i inicjować aktywność społeczną i kulturalną mieszkańców Piły z różnych grup wiekowych, a także budować tożsamość miejsca i pochodzenia. Dzięki temu mamy nadzieję zniwelować niski poziom identyfikacji z miastem, wykorzystując takie mocne strony jak: dużą aktywność społeczną i bogate życie kulturalne, a także dobre wyposażenie w infrastrukturę społeczną. Chcemy także włączać i wspierać funkcjonowanie grup marginalizowanych społecznie i ekonomicznie, lub zagrożonych marginalizacją, w tym osoby starsze, a także osoby z niepełnosprawnościami. W rezultacie chcemy polepszyć sytuację materialną mieszkańców i pomóc w znalezieniu dobrze płatnych miejsc pracy, szczególnie dla osób młodych i dobrze wykształconych. Chcemy także, bazując na bogatych doświadczeniach w tym względzie wspierać dalszy rozwój bazy badawczo rozwojowej w subregionie w sektorze lotnictwa i kosmonautyki. Zakładamy wspieranie innowacyjnej aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców Piły z różnych grup społecznych, Planujemy działania promujące atrakcyjną ofertę rekreacyjną, bazujące na potencjale miasta wraz z obszarem funkcjonalnym. Chcemy w ten sposób zniwelować ubytek mieszkańców, związany z ujemnym przyrostem naturalnym i ujemnym saldem migracji, wykorzystując wysokie walory przyrodnicze miasta, ale także doświadczenia związane z postępującą integracją miasta z gminami obszaru funkcjonalnego. Liczymy na osiągnięcie w ten sposób zrównoważonego i spójnego rozwój terytorialnego Piły oraz obszaru funkcjonalnego miasta, w wymiarze środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Chcemy dalej rozwijać nasze kompetencje, poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy międzysektorowej i między samorządowej (krajowej i zagranicznej).

Projekt to podstawa do realizacji nowej polityki rozwoju. Projekt będzie miał wiele efektów, wpływających na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów:

 • Aktywizacja gospodarcza, organizacja wydarzeń w zakresie w edukacji zawodowej, pozwoli dostosować młodzież do wyzwań zawodowych związanych Nową Ścieżką Rozwoju (m.in. pod nazwą Piła na Start Pilska Akademia Umiejętności), zachęcą do zakładania własnej działalności gospodarczej lub rozwoju zawodowego, tym samym poprawią relatywnie złą sytuację finansową mieszkańców i niedobory na rynku pracy (szczególnie osób wysoko wykwalifikowanych).
 • Aktywizacja społeczna wydarzenia integracyjne, ekologiczne, edukacyjne i kulturalne realizowane w modernizowanych lub doposażonych ośrodkach, w tym w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Pilskim Instytucie Integracji i Edukacji i Regionalnym Centrum Kultury będą budować relacje międzypokoleniowe, świadomość ekologiczną i społeczną mieszkańców, zwiększać poziom tożsamości lokalne miejsca i pochodzenia, a także będą stanowić formę wsparcia dla osób i rodzin wykluczonych, z niepełnosprawnościami.
 • Aktywizacja potencjału powojskowego lotniska (Baza symulująca misje kosmiczne, Centrum Edukacji Lotniczej), połączona z działalnością edukacyjno – badawczą, ochroną dziedzictwa kulturowego, co przyspieszy proces rewitalizacji miasta.
 • Nowe podjęte partnerstwa krajowe i zagraniczne (w tym z przedstawicielami z Państw-Darczyńców), które umożliwią wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, budowę nowych więzi, ucząc tolerancji, otwartości, szacunku dla inności.
 • Efektywna administracja publiczna, transparentna, otwarta na współpracę z mieszkańcami i zachęcająca ich do udziału w procesach decyzyjnych dotyczących spraw lokalnych, dzięki realizowanym działaniom inwestycyjnym i nie inwestycyjnym wynikającym z PRI.

Działania projektowe będą mieć pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.

Projekt będzie zapobiegał wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną podczas procesu przygotowania i wdrażania. Wszystkie elementy projektu będą dostępne dla obywateli. Powstała infrastruktura będzie zaprojektowana z uwzględnieniem koncepcji uniwer. projektowania, przy zastosowaniu racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwość korzystania z infrastruktury każdemu, w tym dzieciom, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osobom ze specjalnymi potrzebami.

Projekt realizowany będzie w rozległym partnerstwie krajowym, które jest nieodzownym warunkiem skutecznej realizacji tak dużego i wielotematycznego projektu. Rada Miasta Piły wyrażając wolę realizacji projektu upoważniła Prezydenta Miasta Piły do włączenia w projekt lokalną społeczność, partnerów krajowych i zagranicznych, inne samorządy. Partnerami w projekcie będą też jednostki miejskie i podmioty dla których gmina Piła jest organem założycielskim, a współpraca nie wymaga formalizowana jej w formie umów partnerskich.

Partnerów można podzielić na kilka grup, w zależności od planowanych obszarów wspólnych działań, chociaż w dużej mierze one się przenikają i uzupełniają:

 • integracja społeczności lokalnych, budowanie spójności, zrównoważony rozwój terytorialny: jednostki samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego miasta Piły, gminy: Szydłowo, Krajenka, Trzcianka, Ujście, Wysoka;
 • obszar pomocy społecznej, w tym w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie Krok Po Kroku HSA; Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska; Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile,
 • wsparcie i aktywizacja seniorów: Stowarzyszenie Pro-Senior, Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile, Stowarzyszenie Obywatelskie Inicjatywy Europejskie,
 • kompleksowe działania na rzecz klimatu: GWDA Sp. z o.o., Stowarzyszenie LunAres, patronat Polskiej Agencji Kosmicznej, uczelnie wyższe,
 • aktywizacja rynku pracy, szczególnie młodych ludzi, edukacja: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Uczelnia St.Staszica w Pile, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski,
 • aktywizacja lokalnej społeczności, tożsamość i dziedzictwo kulturowe: Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji, Stowarzyszenie ROZWOJOWI.PL.

Partnerzy będą współrealizatorami przedsięwzięć, zapewniając wsparcie merytoryczne dostosowane do specyfiki przedsięwzięć, udostępniając przestrzeń dla realizacji przedsięwzięć, a także promując i informując o realizowanych przedsięwzięciach.

Wszyscy partnerzy uczestniczyli w kolejnych etapach przygotowania Projektu. Ich zasoby organizacyjne i kadrowe, doświadczenie są gwarancją pełnej realizacji projektu i kontynuacji wspólnych działań po jego zakończeniu.

Dodaj komentarz

Scroll to top